Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Appmill, vienotās reģistrācijas Nr. 40203149402, juridiskā adrese: Skolas iela 25-7, Rīga, LV-1010, turpmāk - Tolders. Izmantojot šo kontaktinformāciju info@tolders.lv vai vēršoties juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

 

Privātuma politikas iemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu vai kas attiecināma uz identificētu vai identificējamu fizisku personu – Tolders aplikācijas reģistrētu vai nereģistrētu lietotāju, kā personu dati, ko iesniedz biznesa klienti.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • Tolders reģistrētajiem lietotājiem;
 • Tolders nereģistrētajiem lietotājiem;
 • Tolders biznesa klientu fizisko personu datiem;
 • Tolders  interneta mājaslapas apmeklētājiem.

Tolders rūpējas par personu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu  un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz tādu fizisko personu datu apstrādi, kuri veido daļu no kartotēkas vai ir paredzēti, lai veidotu daļu no kartotēkas neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz personas datus (Tolders interneta mājaslapā, aplikācijā, papīra formātā vai elektroniski, telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai kartotēkās tie tiek apstrādāti. 

Personas dati, kas var tikt ievākti:

 • Publiskā Facebook profila informācija;
 • Facebook esošā profila bilde;
 • Publiskā Google profila informācija
 • Google esošā profila bilde;
 • Atrašanās vieta (lokācija) Tolders lietotnes izmantošanas laikā;
 • Jūsu ierīces ID numurs;
 • Jūsu ierīces operētājsistēmas veids.

Personas datu ievākšanas veidi:

Personas dati tiek ievākti, kad jūs reģistrējaties, piesakāties jaunumiem, izveidojat kontu vai citādi, izmantojot Tolders lietotni vai www.tolders.lv mājas lapu.

 

Jūsu personas dati tiek ievākti un apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • Reģistrēti un nereģistrēti Tolders aplikācijas lietotāju dati:
  - Lietotāju nodrošināšanai ar īpašajiem piedāvājumiem no biznesa klientiem, kas balstīti uz lietotāju interesēm, personīgajām vēlmēm un/ vai atrašanās vietu;
  - Lietotāja identificēšanai, ja lietotājs to vēlas;
  - Lietotāju piemērotības novērtēšanai attiecībā uz specifiskiem piedāvājumiem vai pakalpojumiem;
  - Lietotāju piemērotības novērtēšanai attiecībā uz attēloto piedāvājumu prioritāti;
  - Lietotāju profila informācijas pārbaudīšanai un verifikācijai;

 • Biznesa klienti:
  - Biznesa klientu atbalsta nodrošināšanai;
  - Biznesa klientu piemērotības noteikšanai lietotājam;
  - piedāvājumu izmantošanas uzraudzīšanai, kā arī cita veida analīzes veikšanai;

 • Ikdienas aktivitāšu nodrošināšanai, kā piemēram Tolders vietņu administrēšanai, uzturēšanai, analītikai, krāpšanas novēršanai, vai lai nodrošinātu atbilstību piemērojamā likuma normām;
 • Lietotāju aktivitātes analizēšanai pēc to atrašanās vietās, meklējumu vēstures, piedāvājumu izmantošanas aktivitātes;
 • statistikas par lietotājiem un biznesa klientiem uzturēšanai, lai nodrošinātu turpmāku Tolders attīstību un uzturēšanu;
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem persona tiek informēta brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Tolders.

 

                                                  

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Tolders apstrādā fizisko personu datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Tolders saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar personas - datu subjekta piekrišanu;
 • lai nodrošinātu . Tolders likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
  - veikt komercdarbību;
  - novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai un krāpniecību;
  - saglabāt personu pieteikumus, piekrišanas un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot,  e-pastā, mājaslapā u.c.;
  - analizēt Tolders mājaslapu un aplikāciju lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
  - veikt darbības Biznesa klientu un Lietotāju noturēšanai;
  - segmentēt klientu un Lietotāju datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
  - izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
  - reklamēt savus pakalpojumus;
  - veikt Biznesa klientu un Lietotāju aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
  - nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
  - nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības un pakalpojumu sniegšanas procesus;
  - nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
  - vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
  - informēt sabiedrību par savu darbību.

 

Personas datu apstrāde un aizsardzība

Tolders apstrādā fizisko personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Tolders saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • pēc iespējas datu pseidonimizēšanu;
 • ugunsmūri;
 • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnoloģiju attīstības iespējām.

Tolders attiecībā uz Lietotāju var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Lietotājs par šādām Tolders darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Lietotājs var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Lietotāja tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Personas datu saņēmēju kategorijas

Tolders neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);
 • saskaņā ar personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kā arī Tolders likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Tolders likumīgās intereses.

 

Trešo valstu piekļuve personas datiem

Tolders personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm).

 

Personas datu glabāšanas ilgums un izmantošana

Tolders glabā un apstrādā fizisko personas datus tikai reģistrētiem Lietotājiem un Biznesa klientiem.

Iegūtie personas dati tiek atspoguļoti katra reģistrēta Lietotāja un Biznesa klienta profilā, citiem mērķiem personas dati netiek izmantoti.

Dati tiek glabāti, kamēr ir spēkā personas piekrišana personas datu izmantošanai noteiktam mērķim vai 2 gadus pēc pēdējās aktivitātes. Ja Lietotāja profils ir neaktīvs 2 gadus, tad attiecīgais Lietotāja profils automātiski tiek dzēsts.

Nereģistrētu lietotāju personas dati netiek saglabāti Tolders. Šo Lietotāju dati glabājas tikai paša Lietotāja aplikācijā uz Lietotāja ierīces.

 

Piekļuve personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Datu subjektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir  tiesības pieprasīt Tolders piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Tolders veikt to papildināšanu, labošanu, dzēšanu, pārnesamību vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz to, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Tolders likumīgajām (leģitīmajām) interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Tolders pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē Tolders juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Tolders pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Tolders atbildi datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Tolders nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

 

Personas piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Sniegto piekrišanu noteiktu datu apstrādei jūs variet atsaukt, nomainot uz ierīcēm paziņojumu (notifikāciju) saņemšanas iestatījumus.

 

Saziņa ar Klientu

Tolders veic saziņu ar Biznesa klientu, izmantojot norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi),saziņa ar Lietotājiem tiek veikta izmantojot Tolders aplikāciju.

 

Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Tolders un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu Tolders pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, Lietotāju aptaujas) Tolders veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Lietotāja piekrišanu.

Lietotāja dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojuma sniegšanas beigām). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nomainot uz ierīcēm paziņojumu (notifikāciju) saņemšanas iestatījumus;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Tolders pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Lietotāja pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.

 

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet, Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, Tolders izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Obligātās sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

Tolders izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:

 • nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
 • pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem - tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
 • lietotāju autentifikācijai;

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot Tolders mājaslapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ja izmantojot vietni vai mājas lapu lietotājs noslēdz līgumu–sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma ar lietotāju izpildei, vai, lai Tolders izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu leģitīmas intereses.

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājas lapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai iesakām sīkdatnes saglabāt.

 

Citi noteikumi

Tolders mājaslapā un aplikācijā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Tolders nenes atbildību.

Tolders ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot to pieejamu Lietotājiem un Biznesa klientiem, aktuālo Privātuma politikas versiju ievietojot Tolders mājaslapā.