Lietošanas noteikumi

1. Ievietojot akcijas sludinājumu, lietotājs pilnīgi piekrīt šiem lietošanas noteikumiem, kā arī tam, ka iesniegtie personiski dati un kontaktinformācija tiks glabāti Tolders mobilās aplikācijas serveros vietnē saskaņā ar likuma normām.

2. Ja Tolders mobilā aplikācija īslaicīgi nedarbojas, akciju sludinājumu publikācijas termiņi tiek pagarināti atbilstoši šim laika periodam.


Sludinājumu satura noteikumi:

3. Sludinājumi netiek pieņemti (tiek dzēsti), ja:

3.1 Pārkāpj likumu, vispārpieņemtās uzvedības un ētikas normas. Sludinājumā nav aizpildīti obligāti aizpildāmie lauki, vai norādīta informācija ir nepareiza vai ir kļūdaina.

3.2 Saturs neatbilst vai tikai daļēji atbilst izvēlētai sadaļai. Ja nav piemērotas sadaļas, tad ir atļauts iesniegt sludinājumu sadaļā, kas vistuvāk atbilst tematikai.

3.3 Akciju sludinājumi, nesaturoši precīzu, detalizētu preces vai pakalpojuma piedāvājuma aprakstu vai kuros netiek sniegta visa nepieciešamā un paredzētā informācija un fotoattēlā nav iespējams noteikt kas šī ir par preci, jeb teksta saturs vai fotoattēli ir maldinoši.

3.4 Tiek ievietots vairāk nekā viens pārdošanas objekts vai pakalpojums, vai teksta saturs ir vispārīgs (piemēram, "Jebkuri mobilie telefoni", "visidažādākie modeļi" utt.) Viena sludinājuma ietvaros ir atļauts publicēt tikai viena pārdošanas objekta vai pakalpojuma akcijas piedāvājumu. Fotogrāfijām jāattēlo viens pārdošanas objekts, kurš tiek aprakstīts sludinājuma tekstā.

3.4.1 Norādot darījumu veidus Dažādi ir atļauts izvietot sludinājumus neņemot vērā prasības punktā 3.4.

3.5 Sludinājumā tiek piedāvāts neeksistējošs (Latvijas teritorijā) objekts vai pakalpojums.

3.6 Sludinājuma tekstā (izņemot šim nolūkam atbilstošus laukus) vai pievienotajos attēlos ir tālruņa numurs, e-pasta adrese, interneta norāde vai cita kontaktinformācija.

3.7 Sludinājumā norādīta cena neatbilst patiesībai vai nav minētas papildu izmaksas. Cenai jābūt galīgai bez jebkuriem papildu nosacījumiem.

3.8 Nav atļauts izmantot fotoattēlus:
- zemas kvalitātes, kad objekta stāvoklis nav redzams.
- vispārēja plāna, ja pārdošanas objekts ir redzams starp citiem objektiem un nav dominējošs attēlā.
- neatbilstošus sludinājuma tekstā aprakstītam piedāvājumam. Fotoattēlos vajadzētu būt redzamai tikai precei, kura tiek aprakstīta sludinājuma tekstā.
- saturošus uzrakstus vai elementus, kas traucē apskatei un maina dabisko estētisko attēla izskatu.
- ar logotipiem, kontaktinformācijai vai adresēm.
- fotokolāžas, kad vairākas fotogrāfijas ir apvienotas vienā.

3.9 Sludinājuma teksta pirmajā rindiņā vārdi vai vārdu daļas ir izceltas ar lielajiem burtiem izmantojot «Caps Lock».

3.10 Pirmajā rindiņā sludinājuma teksts satur servisa simbolus, papildus atstarpes, punktus, kopumu no atkārtotiem burtiem, kā arī informāciju, kura nav saistīta ar produkta aprakstu.
Piemērs: "Atlaide // velosipēds // Scott".

3.11 Pirmajā rindiņā satur vārdus: Akcija, Izpārdošana, Īpašais piedāvājums, Vislabākā cena, Super piedāvājums , Uzmanību, New un citus mārketinga saukļus, kuri ir paredzēti, lai piesaistītu lietotāju uzmanību un izceltu sludinājumu kopējā sarakstā. Kā arī sludinājuma pirmajā rindiņā satur informāciju, kas nav saistīta ar produkta aprakstu, piemēram, veikala nosaukums, adrese utt.

3.12 Sludinājums pārkāpj autortiesības vai tirdzniecības marku tiesības.

3.13 Sludinājums sastādīts citās valodās, nekā latviešu, krievu vai angļu valodā; satur tekstu krievu valodā, bet rakstīts latīņu burtiem. Satur daudz kļūdu tekstā.

3.14 Tiek pieprasīta pilnīga vai daļēja priekšapmaksa par piedāvāto produktu vai pakalpojumu.

3.15 Sludinājums domāts, lai iegūtu informāciju par lietotāju.

3.16 Sludinājumi, par kuriem tiek saņemtas vairākas sūdzības.

3.17 Sludinājums satur medikamentu, preču vai pakalpojumu izplatīšanas piedāvājumus izmantojot tīkla mārketingu MLM. Piedāvājumi ar pelnīšanas iespējām internetā saistitām ar reģistrēšanos, klikšķiem vai citiem apšaubāmiem darbības veidiem.

3.18 Tiek piedāvāti tabakas izstrādājumi, prekursori, kontrolējamie medikamenti, bīstamas vai kaitīgas vielas un produkti, kā arī nesertificēti atbilstoši ES normām preču piedāvājumi.

3.19 Daudzkārtējos sludinājumos interneta norāde (links) atver lietotāja mājas lapas pirmo lapu. Atļauts norādīt linku, kurš atver interneta lapu ar produkta aprakstu, kas tiek piedāvāts sludinājumā.

3.20 Tiek piedāvāti okulta veida pakalpojumi - astroloģija, zīlēšana, netradicionālā medecīna utt.

3.21 Satur interneta vietnes linku, kurš nav saistīts ar sludinājuma saturu. Arī, ja links ved vietnē ar novecojušo saturu, satur pārāk maz informācijas vai ļoti zemā kvalitātē, kā arī ja ir pārslogots ar web skaitītājiem, reklāmas blokiem, linkiem uz citām vietnēm.

3.22 Saturā ir emocionālas nokrāsas teksts, izsaucieni, aicinājumi, lozungi, deklarācijas un inscenējuma jautājumi, kā arī teksts un atslēgvārdi, kas nav saistīti ar sludinājuma objektu. Aizliegts izmantot izsaukuma un jautājuma zīmes vai citus simbolus uzmanības piesaistīšanai. Sludinājuma tekstā jābūt tikai informātīvam saturam.

3.23 Sludinājumi atkārtojas ar vienādu tekstu vai satur identiskas norādes. Ievietojot daudz sludinājumus, katra sludinājuma tekstam ir jābūt unikālam.

3.24 Piedāvātajam pakalpojumam vai precei nav nekādas vērtības (pieprasījums) vai sludinājumam ir absurds saturs.

Kārtības noteikumi:

4.1 Visi portālā izvietotie sludinājumi, kas saturēs sludinājuma servera lietošanas noteikumu 3.nodaļā minētos pārkāpumus, tiks izdzēsti bez brīdinājuma. Ja pārkāpumi atkārtosies, tad konkrētajam lietotājam piekļuve profilam var tikt slēgta. Lietotājam, kura profils ir ticis slēgts, jauna profila atvēršana būs iespējama tikai pēc tam, kad lietotājs būs uzrakstījis iesniegumu profila administratoram, kurā tas turpmāk apņemsies stingri ievērot visus sludinājumu izvietošanas noteikumus. Gadījumā, ja konkrēts lietotājs ievietos portālā apzināti nepatiesu informāciju, ar nepatiesiem datiem un ģenerēs viltus profilus, portāla administrācija ir tiesīga šādus profilus dzēst bez brīdinājuma.

4.2 Lietotājam, uzņēmumam, biedrībai vai personu grupai, kuri iesniedz sludinājumus kopējās interesēs, ir atļauts reģistrēt ne vairāk kā vienu lietotāja profilu. 

4.3 Sludinājums tiks publicēts ne vēlāk kā vienas stundas laikā no saglabāšanas brīža. Sludinājuma izvietošanas termiņu izvēlas lietotājs un var būt atkarīgs no izvēlētās sadaļas.

4.4 Sūdzību par pakalpojumu pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: sudzibas@tolders.lv

Sūdzība tiks izskatīta 2 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas,
atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto epastu.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- iesnieguma iesniegšanas datumu;
- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
- http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
- http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

Pušu atbildība:

5.1 Gadījumos, kad sludinājums pārkāpj vietnes noteikumus, satur Latvijas Republikas likumdošanas, autortiesības, tirdzniecības marku tiesības pārkāpumus, kā arī ja nodarīti zaudējumu vai neērtības trešajām personām, lietotājs (sludinājuma iesniedzējs) uzņemas pilnu finansiālo atbildību par ievietotā sludinājuma saturu, kā vietnes, tā arī trešo personu priekšā.

5.2 Uzņēmums, administrators, kā arī mobilās aplikācijas Tolders īpašnieks SIA Appmill nenes atbildību par sludinājumu saturu, kā arī par iespējamiem zaudējumiem un neērtībām, kas saistīti ar portāla darbību vai nepieejamību, izņemot noteikumu 2. punktu.

Nosacījumu un noteikumu izmaiņas:

6. Mobilās aplikācijas Tolders lietošanas nosacījumi un noteikumi var tikt mainīti, papildināti vai laboti un stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti mobilajā aplikācijā un tolders.lv vietnē.